کارگاههای آموزشی

در راستای ارائه خدمات بیشتر و بروز رسانی دانش شرکت کنندگان در حوزه های عمران، معماری و شهرسازی و نیز بهره گیری از اساتید و صاحب نظران در مجاور کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام کارگاه های آموزشی متعددی با حضور اساتید دانشگاهی و متخصصان صنایع مرتبط ایران و جهان برگزار خواهد گردید. عناوین کارگاهها به شرح زیر می باشد:


1. کارگاه آموزشی حمل و نقل شهری با فناوری های پیشرفته برق رایگان فضایی
سخنران: دکتر محمد حسن آرمان مهر (عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)


2. کارگاه آموزشی نگهداری و تعمیرات در مدیریت شهری