سخنرانان کلیدی

پروفسور کریم حسین زاده دلیر

استاد تمام شهرسازی و توسعه و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

 

 

دکتر حسین سلطان زاده

رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

 

 

دکتر حسن افشین

استاد دانشگاه تخصصی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز