سخنرانان کلیدی

 

پروفسور کریم حسین زاده دلیر

استاد گروه شهرسازی

 

 

دکتر اسماعیل شیعه

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر لادن اعتضادی

دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

دکتر حسن افشین

استاد دانشگاه گروه عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

 

دکتر حسین سلطان زاده

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین