دکتر علیرضا سلطانی
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز
دکتر کریم حسین زاده دلیر
دانشگاه تبریز
پروفسور ایرج اعتصام
دانشگاه تهران
دکتر داراب دیبا
دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا پورمحمدی
دانشگاه تبریز
دکتر مهرداد حاجیان زیدی
دانشگاه هنر اصفهان
دکتر حسن افشین
دانشگاه صنعتی سهند
دکتر رسول قربانی
دانشگاه تبریز
دکتر مهدی دینی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر چرختاب
دانشگاه صنعتی سهند
دکتر فیروز جعفری
دانشگاه تبریز
دکتر حامد فرشباف آقاجانی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر هادی حکیمی
دانشگاه تبریز
دکتر حسن محمودزاده
دانشگاه تبریز
دکتر لیلا سهیلی وند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دکتر طالب مرادی  شقاقی
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
دکتر حسین غفارزاده
دانشگاه تبریز
دکتر حمید ماجدی
دانشگاه علوم تحقیقات تهران
دکتر حسین سلطان زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 دکتر مهسا فرامرزی
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
دکتر رحمت محمدزاده
دانشگاه تبریز
دکتر رحیم هاشم پور
دانشگاه بین المللی قزوین
دکتر وحید نورانی
دانشگاه تبریز
دکتر مرتضی میرغلامی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر مهدی رحیمی اصل
دکتری مهندسی عمران  فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر علی حدیدی
دانشگاه تبریز
مهندس ابوالفضل سلطانی
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز
دکتر ابراهیم اسدی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
دکتر محمد عزتی
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز
 دکتر محمدرضا پاکدل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
پروفسور دکتر دورا فرانچز  
 دانشگاه ناپل، ایتالیا
پروفسور سید حسین بحرینی
 دانشگاه تهران
پروفسور دکتر هارون سوینچ   
 دانشگاه مدیترانه شرقی(EMU) قبرس شمالی
پروفسور جعفر قیاسی
دانشگاه معماری آذربایجان
پروفسور نریمان علی اف
دانشگاه معماری آذربایجان
پروفسور محسن وفامهر
دانشگاه علم وصنعت تهران
پروفسور نظامی نقی اف
دانشگاه معماری آذربایجان
پروفسور دکتر حسن یلماز
دانشگاه آتا ترک ترکیه
پروفسور دکتر فاریس کارامان
 دانشگاه آتا ترک ترکیه
 پروفسور عامر مصطفی
دانشگاه آمریکایی شارجه
دکتر بهمن نامور مطلق
 دانشگاه شهید بهشتی  تهران
دکتر محمدرضا شمیری
 دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نیر طهوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
دکتر فرزانه سلیمانی ذوقی
 دانشگاه SRH علمی کاریردی برلین آلمان
دکتر سرکان اوزر 
 دانشگاه آتا ترک ترکیه
دکتر محمدباقر حسینی
  دانشگاه علم وصنعت ایران
دکتر اسماعیل ضرغامی
 دانشگاه شهید رجایی تهران
دکتر علی شرقی
دانشگاه شهید رجایی تهران
دکتر عباس غفاری
 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر فرزین حق پرست     
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر محمد مویدی
دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حسن ستاری ساربانقلی
دانشیار و رئیس دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دکتر خداوردی جعفری
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
دکتر علی صالحی پور
 موسسه آموزش عالی اسوه
دکتر بیتا باقری
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
دکتر ایرج شهین باهر
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
دکتر فریدون بابایی اقدم
 دانشگاه تبریز
دکتر سید سجاد موسوی 
دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا
دکتر پریسا روشنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
دکتر سعید توده فلاح 
استاد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
دکتر حسام الدین ستوده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
دکتر محسن ساردویی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
دکتر سیما ابراهیمی
 دانشگاه آزاد اسلامی رشت
دکتر بابک تشکری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
دکتر یوسف پریش 
 مجتمع آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق
دکتر نگین صادقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
دکتر اسماعیل اسدزاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
دکتر منصوره رضا سلطانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
دکتر بهمن سلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
دکتر محمدصادق بیژندی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
دکتر نگین صادقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
دکتر مقدی خدابخشیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
دکتر ناهید اسمعیل زائی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر